Институтът по растителни генетични ресурси “К. Малков” e наследник на богата история и традиции в земеделската наука. През 1882 г в Садово е организирано първото земеделско ”изпитателно (опитно) поле” с добре обзаведени лаборатории   (т.н. сервизи) и е поставено началото на земеделската наука в България.  През 1902г  опитното поле прераства в първата Земеделска опитна станция с директор знаменития български учен Константин Малков и България се нарежда на пето място в света с организирани агрономически изследвания.
Институтът по интродукция и растителни ресурси е създаден с ПМС през 1977 г. на основата на Опитна станция “К. Малков”, Станцията по сортоподдържане и семепроизводство в Садово и Секцията по генетични ресурси от Института по генетика в София. От 2001г с ПМС 270/15.12.2000г. е преименуван в Институт по растителни генетични ресурси.
Институтът се намира в град Садово, разположен в Централна Южна България и на разстояние 15 км от Пловдив. Гр. Садово е административен център на Община Садово. Територията е с изразен континентален климат – топло лято и студена зима. През 1916г. в Метереологична станция - Садово е измерена най-високата температура за България -45,20С.
ИРГР притежава 2700 дка обработваема земя, от които 1550 дка - опитни полета и 1150 дка семепроизводствена база.
ИРГР разполага с Национална семенна генбанка, ботаническа градина, хербарий, компютърен център и специализирани лаборатории по: семезнание, растителна защита, биохимия, физиология на растенията, агрохимия, растителни биотехнологиии и качество на зърното. 
Общият персонал на ИРГР наброява 125 човека, от които 78,5 са в научния сектор и 46,5 – в производствения. Академичният състав на института се представя от 28 учени, заемащи следните академични длъжности: професор – 2-ма, доцент - 6, главен асистент – 10 и асистент – 8. От пълния академичен състав 2-ма са с научна степен „доктор на селскостопанските науки” и 13 с образователната и научна степен „доктор”.
Институтът по растителни генетични ресурси е акредитиран да подготвя редовни и задочни докторанти по научните специалности  04.01.05 “Селекция и семепроизводство на културните растения” и 04.01.14 “Растениевъдство”; разполага с квалифицирани научни кадри и добра материалната база за провеждане на учебни практики и стажове на ученици и студенти и за ръководство на  дипломанти и докторанти по различни направления в земеделската наука.
Основните научни направления в Института по растителни генетични ресурси "К. Малков" - Садово  са насочени към:
·         събиране, изучаване, съхранение и използване на растителните генетични ресурси. ИРГР е Национален координатор на Националната програма по растителни генетични ресурси, която е част от Европейската програма по растителни генетични ресурси.
·         поддържане в  Националната генбанка, карантина и ботаническа градина на растителните видове по критерии, съгласувани с ФАО.
·         изпълнение на селекционни програми по основни за страната култури и създаване на конкурентни висококачествени сортове пшеница, тритикале, овес, ръж, фъстъци, сусам, грах, нахут, домати, пипер, патладжан, салата и др.
·         прилагане на съвременни растителни биотехнологични

 

                                                      
РАБОТНО ВРЕМЕ
 
 
Сутрин
 
8:00 - 12:00
 
Обедна почивка
 
12:00  - 12:30
 
Следобед
 
12:30  - 16:30
 
Почивни дни
 
СЪБОТА и НЕДЕЛЯ

 

 

 

 
 
 
             О Ф Е Р ТА

Проф. д-р Тенчо Чолаков
Директор

 

 

    За контакти